Adatkezelési tájékoztató

2020. március 16-tól

Adatkezelő

Neve: Hrenko Kft.

Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor út 4.

E-mail: info@hrenko.hu

Képviselő neve: Hrenkó András

A személyes adatok

kezelésének célja:

Vállalkozások és iskolai alapítványok elérhetőségének gyűjtése a közöttük lévő kapcsolattartás kialakítása céljából, az igények és felajánlások összekötése (a digitális jövő) érdekében az adatkezelő nonprofit tevékenysége keretében. Önkéntes segítő jelentkezők adatainak gyűjtése kapcsolattartás céljából. 

kezelésének időtartama:

Hozzájárulás visszavonásáig, annak hiányában az utolsó interakció után 1 év

forrása:

Közvetlenül az érintett 

A kezelt személyes adatok felsorolása illetőleg kategóriái          

Teljes név:

Kötelező adat. A jelentkező vállalkozás vagy iskolai alapítvány természetes személy képviselőjének, valamint az önkéntes segítő jelentkező azonosításához, a kapcsolattartáshoz szükséges. 

E-mail cím, Telefonszám:

Kötelező adat. A jelentkező vállalkozás vagy iskolai alapítvány természetes személy képviselőjével, valamint az önkéntes segítő jelentkezővel való kapcsolattartáshoz szükséges. 

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása. 

Ön a tanuljagepemen.org weboldalon az adatok kitöltését követően a „Hozzájárulok” box bepipálásával és a „Küldés” gomb megnyomásával a jelen Tájékoztató alapján hozzájárul a fent megjelölt adatkezelési cél érdekében a fent megjelölt személyes adatai Adatkezelő általi kezeléséhez. (azaz felvételéhez, rögzítéséhez, rendszerezéséhez, tárolásához, felhasználásához, lekérdezéséhez, továbbításához, zárolásához, törléséhez, megsemmisítéséhez, az adat további felhasználásának megakadályozásához). 

A személyes adatok megadása az Ön döntésén múlik, azonban teljes neve és e-mail címe hiányában a jelentkezést nem tudjuk elfogadni. 

A hozzájárulását bármikor önkéntesen visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Hiányos, ellentmondásos vagy értelmezhetetlen jelölést az Adatkezelőnek a hozzájárulás megtagadásaként kell értelmeznie. 

Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait kizárólag az adatkezelő munkatársai ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében. 

Az adatkezelő nem továbbít személyes adatot sem adatfeldolgozó számára sem harmadik országba sem nemzetközi szervezet részére.  

Az adatkezelő adózási és pénzügyi jogszabályok alapján kötelező adattovábbítás céljából illetve egyéb jogszabály által előírt esetben adja át az érintett személyes adatait más állami szervek számára, például, amennyiben szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása bíróság vagy a rendőrség számára. Ezen kívül esetlegesen az adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adatokat, ha az érintett és az adatkezelő között jogvitára kerül sor. 

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az Ön személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, jogosulatlan megváltoztatás, jogosulatlan másolás vagy közzététel ellen. Az adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Automatizált döntéshozatalt és profilalkotást az adatkezelő nem alkalmaz. 

Az ön jogai

Ön kérelmezheti a személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő (egyébként az adatkezelési tájékoztatóban megjelenő) információkhoz hozzáférést kapjon:

a)  az adatkezelés céljai;

b)  az érintett személyes adatok kategóriái;

c)  azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)  adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)  az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)  a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)  ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)  az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, fő szabály szerint az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Ön jogosult a személyes adat helyesbítését kérni:

Az Ön kérése esetén az adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Ön jogosult a személyes adat törlését kérni: 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje. Az adatkezelő az alábbi esetekben köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje:

a)  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)  Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)  Ön tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d)  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)  a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fenti indokok fennállása ellenére a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető az alábbi esetekben: 

  1. ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorláshoz, vagy
  2. ha valamely jogi kötelezettségnek való megfeleléshez, vagy
  3. ha közérdekből végzett feladat végrehajtásához, vagy
  4. ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
  5. ha népegészségügy területén érintő közérdekből, 
  6. ha közérdekű archiválás céljából, vagy 
  7. ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy 
  8. ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

Ön jogosult az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni, az alábbiak valamelyike esetén:

a)  Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

b)  az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)  Ön tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Önjogos indokaival szemben. 

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az adatkezelő Önt előzetesen tájékoztatja.

Ön jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

A saját helyzetével kapcsolatos okokból Ön jogosult bármikor tiltakozni a személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen (ideértve az ezen alapuló profilalkotást is). Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is). 

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Ön jogosult az Önre vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

Ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése és az adatkezelés automatizált módon történik Ön Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Ha ez technikailag megvalósítható, kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

Bírósági jogorvoslati jog, felügyeleti hatósághoz címzett panasz:

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax.: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok